Missie & visie

Missie & visie

Missie

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door  zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen. Door de jaren heen is gebleken dat het delen van ervaringen met mensen die een soortgelijk verlies hebben geleden, heel troostend en heilzaam kan zijn.

We willen “rouw na zelfdoding” binnen alle groepen van de samenleving beter bespreekbaar maken en daarmee het mogelijke taboe doorbreken.

Ervaringen van nabestaanden en andere betrokkenen vormen een belangrijke bron van informatie om met elkaar op zoek te gaan naar betere zorg aan mensen die zelfdoding overwegen en betere zorg aan mensen die achterblijven na de zelfdoding van hun dierbare.

Visie

  • Ruimte bieden voor het gesprek, rouw na zelfdoding. Rouw na zelfdoding kent een begin maar geen eind. Het rouwen is een levenslang, sociaal en interactief proces waarin gezocht wordt naar betekenisgeving, groei en verbinding; 
  • Structurele inzet op laagdrempelige –deskundige- opvang van nabestaanden en samenkomsten zoals symposia (met als doelstelling: beschikbaar in alle gemeenten);
  • Preventieaanpak door inzet van ervaringsdeskundigen –kennisinstrumentarium- en meer samenwerking en structurele communicatie met en tussen (zorg)partijen;
  • Kennisontwikkeling rondom psychiatrische ziekten, met bijzondere aandacht voor vaak ‘vergeten’ aspecten (bijdragen aan innovatie, ontwikkeling);
  • Ontwikkelen en ondersteunen van een krachtiger positie van patiënt en familie in de zorg;
  • Ontwikkelen en ondersteunen van verdere ontwikkeling van kennis over zelfdoding, voortekenen van zelfdoding en de problematiek en noodzakelijke opvang en begeleiding van mensen in nood;
  • Ontwikkeling van een protocol / handreiking hoe naasten c.q. betrokkenen te behandelen na een zelfdoding;
  • Ondersteuning van debat, onderzoek en nieuwe mogelijkheden;
  • Door samenwerking meer mogelijk maken, realiseren, rondom zorg en opvang van nabestaanden en inzet op preventie (jong tot oud).